Meten is weten, kennis is macht

We laten al onze projecten rigoureus onder de loep nemen – zowel kwantitatief als kwalitatief – door een onafhankelijk onderzoeksteam omdat onze leerlingen en samenwerkingspartners een effectief bewezen programma verdienen. We gebruiken de kennis om ons programma(aanbod) te verbeteren en Bridge HDT op een grotere schaal uit te kunnen voeren. De eerste onderzoeksresultaten zijn zeer hoopvol, ze suggeren dat leerlingen door Bridge HDT in 1 schooljaar 3 à 4 jaar leerachterstand inhalen. Het is dus niet te laat, leerlingen hebben we veel meer in hun mars dan zij tot nu toe hebben kunnen laten zien.

TBLI_Sfeerbeeld_011

Rigoureus wetenschappelijk onderzoek om daadwerkelijk impact te bereiken

The Bridge laat al haar projecten altijd wetenschappelijk onderzoeken om de effectiviteit te meten, bij te dragen aan kennisontwikkeling, de hoge kosten van het programma te rechtvaardigen, te zien hoe we effectief de kosten kunnen reduceren en om te blijven leren over de methodiek en zo onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Onze leerlingen hebben grote leerachterstanden en verdienen een programma dat rigoureus is qua inhoud, maar ook rigoureus effectief bewezen. Een onafhankelijk onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoekt kwalitatief en kwantitatief de effecten van verschillende Bridge HDT projecten wat betreft de leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast adviseren ze ons op de kwaliteit van het programma en werken we samen aan het verder opschalen en uitbreiden van het programma(aanbod) om nog meer impact te bereiken.

650

Geholpen leerlingen

2366

Uren oudercontact

49

Professionele teamleden

19

Betrokken scholen

Een remedie tegen kansenongelijkheid?

Wij geloven dat om kansenongelijkheid (in het onderwijs) tegen te gaan er een evidence-based en schaalbare onderwijsinterventie nodig is die krachtig inwerkt op vele (cognitieve en non-cognitieve) facetten van de ontwikkeling van kinderen met een lage sociaaleconomische status. Bridge HDT zou kunnen voldoen aan deze voorwaarden en kan daardoor een potentiële doorbraak betekenen. Het experiment in Amsterdam Nieuw-West op het Mundus College heeft laten zien dat er veel mogelijk is met (de meest) kansarme leerlingen, en dat Bridge HDT deze mogelijkheden eruit kan halen.

 

Er is dus wat betreft het bestrijden van ongelijkheid veel mogelijk, ook bij (de meest) kansarme leerlingen, en Bridge HDT kan een belangrijke rol hierbij spelen. The Bridge laat al haar projecten dus altijd wetenschappelijk onderzoeken. Een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoekt kwalitatief en kwantitatief de effecten van verschillende Bridge HDT projecten wat betreft de leerprestaties en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.  De eerste resultaten zijn zeer positief.

Een remedie tegen kansenongelijkheid?

Wij geloven dat om kansenongelijkheid (in het onderwijs) tegen te gaan er een evidence-based en schaalbare onderwijsinterventie nodig is die krachtig inwerkt op vele (cognitieve en non-cognitieve) facetten van de ontwikkeling van kinderen met een lage sociaaleconomische status. Bridge HDT zou kunnen voldoen aan deze voorwaarden en kan daardoor een potentiële doorbraak betekenen. Het experiment in Amsterdam Nieuw-West op het Mundus College heeft laten zien dat er veel mogelijk is met (de meest) kansarme leerlingen, en dat Bridge HDT deze mogelijkheden eruit kan halen.

Er is dus wat betreft het bestrijden van ongelijkheid veel mogelijk, ook bij (de meest) kansarme leerlingen, en Bridge HDT kan een belangrijke rol hierbij spelen. The Bridge laat al haar projecten dus altijd wetenschappelijk onderzoeken. Een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onder leiding van Dr. Bowen Paulle (afdeling Sociologie) onderzoekt kwalitatief en kwantitatief de effecten van verschillende Bridge HDT projecten wat betreft de leerprestaties en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.  De eerste resultaten zijn zeer positief.

TBLI_Stock

Informatie over onderzoek

High Dosage Tutoring wordt al jaren in de VS grootschalig geïmplementeerd door Saga Education. Deze benadering haalt ongehoord hoge resultaten op scholen met grote leerachterstanden in steden als Boston, New York, Houston en Chicago. Dankzij de meest rigoureuze vorm van onderzoek naar de effecten van HDT — een zogenaamde Randomized Controlled Trial (RCT) — kan er met zekerheid gezegd worden dat HDT-leerlingen in Chicago één tot twee jaar achterstand in rekenen-wiskunde binnen één schooljaar hebben ingehaald. De kans dat zij hun middelbare schooldiploma halen, werd met meer dan vijftig procent vergroot. De leerlingen waren niet alleen beter voorbereid op toetsen, maar ook meer gemotiveerd om op school hun best te doen en vaardigheden te ontwikkelen die breder inzetbaar zijn. 

Onderzoeksresultaten voortgezet onderwijs

In Nederland is het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam voor een deel op de resultaten van RCT’s gebaseerd. In wat volgt beschrijven we de eerste RCT resultaten van het UvA onderzoek naar de eerste voltooide Bridge HDT interventie. Dit heeft plaatsgevonden op het Mundus College, een school voor vmbo en praktijkonderwijs in Amsterdam Nieuw-West. Door financiële tekorten kon het project maar 5 maanden in plaats van een schooljaar duren. In de grafiek is te zien dat de vmbo-basis leerlingen met HDT (treatment) na 5 maanden gemiddelde 71% van hun achterstand ten op zichte van 1F inhalen, voor de leerlingen in praktijkonderwijs (PRO) was dit 43%. Leerlingen van vmbo en praktijkonderwijs zonder HDT (‘control’) haalden slechts 17% in.

TBLI_Grafiek-01

De effecten van Bridge HDT zijn op verschillende manieren te duiden. Hier zien we de resultaten van Bridge HDT op de taalloze TOA rekentoets, waarvoor de Uva onderzoekers een duidelijke nulmeting hebben (baseline, september 2017). De experimentele groep uit het praktijkonderwijs groeit met 8.1 punten tussen september en februari, tegenover een gemiddelde van 3.1 punten in de controlegroep. Met andere woorden, de tutorleerlingen behalen gemiddeld ongeveer 260% van een normale groei. De resultaten bij het vmbo zijn in dat opzicht nog sterker, 9.9 punten in de experimentele groep tegenover 2.4 punten in de controlegroep, een toename van ongeveer 410%. Ook is het zinvol om de resultaten te zien in relatie tot de verschillende leerdoelen, zoals bijvoorbeeld het 1F-niveau (ofwel ‘burgerschapsniveau’ wat elke leerling minimaal verwacht wordt te hebben aan het einde van de bassischool). Om het 1F niveau te bereiken moeten leerlingen tenminste 35 punten halen op de TOA. Beide groepen, vmbo-basis en praktijkonderwijs, halen dit niveau in het begin van het schooljaar niet.

De HDT-leerlingen (treatment) maken duidelijke vorderingen in de richting van dit niveau. De HDT-leerlingen in het praktijkonderwijs lopen in 5 maanden 43% van de achterstand op het 1F-niveau in, tegenover slechts 17% in de controlegroep. De experimentele groep in de vmbo-basisklassen loopt zelfs 71% (!) van de initiële achterstand in, tegenover 17% in de controlegroep uit het vmbo.  Dit zegt veel over de potentie die leerlingen in zich hebben.  Deze resultaten suggereren dat bij de reguliere looptijd van het Bridge HDT-project (een volledig schooljaar) de vmbo-basisleerlingen hun initiële leerachterstand tot het 1F-niveau kunnen inhalen. Ook leerlingen uit het praktijkonderwijs zouden (vooral op de taalloze TOA rekentoets) een eind in de richting van het 1F-niveau moeten kunnen komen. Uit het RCT onderzoek van de UvA blijkt ook dat Mundus Bridge HDT leerlingen significant vooruit zijn gegaan in termen van sociaal-emotioneel ontwikkeling.

Wilt u meer weten over de onderzoeksresultaten naar het eerste afgeronde Bridge HDT-project in Nederland? Neem dan een kijkje bij onze afgeronde projecten

Onderzoeksresultaten basisonderwijs

In juni hebben onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam gekeken naar de effecten van twee jaar Bridge High Dosage Tutoring  (HDT) op vijf verschillende basisscholen in Haarlem- Oost en Haarlem –Schalkwijk. Het onderzoeksteam van de UvA valt onder het Scalable Education Programs Partnership en de gehele onderzoeksrapportage is te lezen op www.uva.nl/sepp. Het onderzoek dat tot stand kwam in samenwerking met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid Kennemerland, de gemeente Haarlem, de Gelijke Kansen Alliantie en de schoolbesturen levert hoopgevende resultaten op.

Zoals te zien in is in de grafieken hier rechts (loopjaar 1, en loopjaar 2), zijn de de gemiddelde vaardigheidsscores op de Cito Rekenen/Wiskunde na de start van Bridge HDT (start M7)  flink vooruit gegaan voor de tutorleerlingen. De tutorleerlingen zaten in groep 6 allemaal op een IV of V-niveau van de Cito R/W en scoorde dus onder het landelijk gemiddelde. Na één schooljaar Bridge HDT gaan de Cito-rekenprestaties van de geselecteerde kinderen er flink op vooruit: van gemiddeld een lage V-score in groep 6, tot gemiddeld een ruime IV-score in groep 8. Ze lopen daarmee een deel (ruim 40%) van de achterstand op het landelijk gemiddelde in en groeien 0.4 standaardafwijking, wat betekent dat ze tweederde van de bandbreedte van een niveaugroep inhalen.

Deze inhaalslag zou de leerlingen in sommige gevallen een hoger schooladvies kunnen opleveren. Rekende 70 tot 80% van de leerlingen in groep zes nog op een niveau dat zou leiden tot een lager advies dan VMBO-gt, na één jaar Bridge HDT was dat percentage gedaald tot 40%. Daarmee wordt een VMBO-gt opleiding voor een grotere groep leerlingen bereikbaar. 

Bij Bridge HDT worden twee leerlingen dagelijks een uur lang onder schooltijd begeleid door een vaste tutor die hen een jaar lang helpt om beter te worden in rekenen. Door de band die de tutor met de leerling opbouwt ziet hij niet alleen sneller waar de leerproblemen zitten maar leert hij ook beter op welke knoppen hij moet drukken om een goede werkhouding bij zijn of haar leerling op te wekken. Bij Bridge HDT missen kinderen dus dagelijks een uur van de ‘gewone’ les.  

Gaat dat  niet ten koste van de lees en taalprestaties van de kinderen? Dat lijkt er niet op: Haarlemse Bridge HDT-kinderen scoren niet lager op de tussentijdse Cito- begrijpend-lezen-toetsen dan vóór het experiment. Ze blijven op hetzelfde niveau.

Mogelijk heeft dat te maken met de ‘bijvangst’ van HDT. Als kinderen beter worden in rekenen heeft dit invloed op tal van andere aspecten van het leren. Uit het kwalitatieve deel van het UvA-onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat de sociaal-emotionele vaardigheden en het welzijn van de leerlingen was gestegen. Dat vertaalde zich onder andere naar hun werkhouding in de klas. Verschillende docenten gaven aan dat kinderen die HDT volgden meer betrokken waren bij de gewone lessen; ze durfden eerder hulp te vragen en waren minder bang om hun antwoorden voor de klas uit te leggen. 

Voor deze ‘bijvangst’ van HDT – meer zelfvertrouwen, betere werkhouding, hoger welbevinden- vonden de onderzoekers meerdere verklaringen. 

Op de eerste plaats konden de HDT-tutoren – anders dan de drukbezette leerkrachten – maatwerk leveren, zo stelden de onderzoekers. Maatwerk op rekengebied  maar ook op het gebied van werkhouding en sociaal-emotionele vaardigheden.  De succeservaringen die kinderen dankzij dit maatwerk -maar ook geregeld overleg tussen tutor en docent- opdeden, droeg bij aan het ontwikkelen van een zogenaamde growth-mindset. Anders gezegd; de kinderen ondervonden aan den lijve dat het geen vaststaand gegeven is dat je ‘dom’ of ‘slim’ bent, maar dat je ergens echt beter in kunt worden door gericht te oefenen. Onderzoek laat zien dat zo’n growth-mindset juist bij kinderen bij wie het leren niet van een leien dakje gaat tot beter schoolprestaties kan leiden op elk terrein.

Een andere verklaring voor de gevonden resultaten zit hem volgens de onderzoekers in de warme band die de kinderen hebben kunnen opbouwen met hun tutor. Door het dagelijkse contact en de sterke betrokkenheid bij het kind fungeerde de tutor vaak ook als een vertrouwenspersoon. Problemen – soms ook in de thuissituatie – kwamen hierdoor eerder aan het licht en konden tijdig getackeld worden. Ook het wekelijkse contact met de ouders – er werd in 85% van de gevallen wekelijks met hen gebeld- droeg daar aan bij. Vanwege de relatie die de tutoren opbouwden met de ouders stelden ouders ook steeds vaker vragen over de opvoeding. Deze opmerking van en van de ouders vat het effect hiervan aardig samen:   “Mijn zoon is zeer enthousiast over de Bridge HDT-lessen. Hij luistert nu thuis ook beter.”

Samenwerking met Universiteit van Amsterdam

Het onderzoeksteam van de UvA valt onder het Scalable Educational Programs Partnership (SEPP). SEPP probeert organisaties samen te brengen die een bijdrage willen leveren aan wetenschappelijk onderzoek op het terrein van (schaalbare) onderwijsprogramma’s voor kwetsbare leerlingen (en hun verzorgers). Daarnaast streeft SEPP naar het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk. De leden van het onderzoeksteam werken samen met the Bridge aan het implementeren van — en verder ontwikkelen van — HDT modellen in Nederland.

In de toekomst zal het onderzoek zich richten op het bestuderen (1) van de lange termijneffecten van Bridge HDT, (2) voor wie in PO en VO Bridge HDT het meest geschikt is, en (3) of Bridge HDT ook in steden als Amsterdam op een grote schaal adequaat geïmplementeerd kan worden en (4) of het Bridge HDT-programma goedkoper kan worden aangeboden zonder dat de kwaliteit minder wordt. Ondanks overtuigende onderzoeksresultaten, zijn er dus nog veel open vragen.

Samenwerking met Universiteit van Amsterdam

Het onderzoeksteam van de UvA valt onder het Scalable Educational Programs Partnership (SEPP). Onder leiding van B. Paulle probeert SEPP organisaties samen te brengen die een bijdrage willen leveren aan wetenschappelijk onderzoek op het terrein van (schaalbare) onderwijsprogramma’s voor kwetsbare leerlingen (en hun verzorgers). Daarnaast streeft SEPP naar het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk. Paulle en andere leden van het onderzoeksteam werken samen met the Bridge aan het implementeren van — en verder ontwikkelen van — HDT modellen in Nederland.

In de toekomst zal het onderzoek zich richten op het bestuderen (1) van de lange termijneffecten van Bridge HDT, (2) voor wie in PO en VO Bridge HDT het meest geschikt is, en (3) of Bridge HDT ook in steden als Amsterdam op een grote schaal adequaat geïmplementeerd kan worden en (4) of het Bridge HDT-programma goedkoper kan worden aangeboden zonder dat de kwaliteit minder wordt. Ondanks overtuigende onderzoeksresultaten, zijn er dus nog veel open vragen.

Onze projecten

Elk van onze projecten heeft een andere vorm, en wordt dus ook op een andere manier onderzocht. Bij ons project in Haarlem in het PO gaat het om een cohortonderzoek waarbij de leerlingen die geselecteerd zijn vergeleken worden met eerdere cohorten, leerlingen die eerder op die scholen hebben gezeten. Bij onze projecten in Amsterdam Zuidoost in het PO en op het Mundus College in het VO, gaat het om een Randomized Controlled Trial: leerlingen zijn willekeurig geselecteerd om deel te nemen aan het Bridge HDT project en worden vergeleken met hun klasgenoten.

Onze projecten
Maps_TBLI_Projecten

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen